Azərbaycanlılar

Azərbaycan vətəndaşlarının sayı

10 milyondan çoxdur.

Statistik nəticələrə görə, Azərbaycan Respublikasında əhalinin böyük əksəriyyəti - 91,6%-i azərbaycanlı olsa da, ölkədə digər azsaylı xalqlar da yaşayırlar.

Bu xalqlar sırasına ruslar, ləzgilər, talışlar, avarlar, türklər, tatarlar, ukraynalılar, gürcülər, ingiloylar, kürdlər, tatlar və digər millətlərin nümayəndələri aid edilir.

Əhalinin əksəriyyəti müsəlman olsa da, digər dinlərə qarşı da tolerantlıq mühiti hökm sürür.

Hazırda azərbaycanlılar əsasən Azərbaycan Respublikasında, İranda (Cənubi Azərbaycan), Qafqazda (Borçalı və Dağıstan) və Türkiyədə (İğdır və Qars illəri) yaşayırlar.